Pre turistov

» Mlynky - poloha
» Dopravné spojenia
» Slovenský raj
» Horská služba
» Poistenie do hôr
 

Mapy

» Google mapa
» Turistická mapa
» Lyžiarska mapa

 

Ubytovanie

» Ubytovanie
 

Aktivity

» Lyžovanie
» Turistika
» Sedačková lanovka
» Hipoturistika
» Voda Splav Rybolov
» Cykloturistika
» Jaskyne
» Pamiatky
 

Služby

» Predajne
» Reštaurácie
» Bankomaty
» Pošta
» Zdravotníctvo
» Požičovne
» Sprievodcovské
» Lyžiarska škola
» Šport a Fitness
» Wellness
» Súkromna doprava
 

 

Mlynky - Prírodné pomery

MlynkyPodľa geomorfologického členenia SR (Mazúr, Lukniš, 1978), patrí katastrálne územie Mlynky do geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie, celku Volovské vrchy. Oblasť obce Mlynky tvoria horniny spišsko-gemerského palezolika. Riešené územie patrí z hľadiska životného prostredia k najmenej narušeným priestorom v Košickom kraji.


Mlynky - Zejmarská roklinaReliéf katastra obce je ovplyvnený pestrou geologickou stavbou s veľkými prevýšeniami.
Klimaticky patrí zastavané územie do miernej chladnej oblasti vrchovitého typu s priemernou ročnou teplotou 6,4°C. Vrcholové časti katastra s nadmorskou výškou nad 1000 m zasahujú do chladnej oblasti s priemernou dennou teplotou 4,7°C.


Katastrálne územie v západnej okrajovej časti zasahuje do Národného parku Slovenský raj ( 3. stupeň ochrany v zmysle zákona č.287/1994 Z.z.). Väčšia časť riešeného územia je súčasťou ochranného pásma NP (2. stupeň ochrany). V severovýchodnej časti ochranného pásma sa nachádza Chránený areál (CHA) Knola ( 4.stupeň ochrany ).


MlynkyV severozápadnej časti územie Biele Vody nadväzuje na Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou NP a leží v k.ú. Dedinky a Smižany.


Súčasnú krajinnú štruktúru územia charakterizuje vysoké zastúpenie lesov a veľmi nízka výmera ornej pôdy. Z lesných spoločenstiev prevládajú porasty s prevahou smreka s rôzne veľkou prímesou jedle, menej buka a iných listnáčov. Väčšia časť lesov katastra je zaradená do kategórie hospodárskych, menšia časť do kategórie ochranných lesov.


Ľavobrežné prítoky rieky Hnilec – Biele Vody, Havraní potok a pravobrežný Rakovec odvodňujú celé katastrálne územie.


 

Pre obyvateľov

» O obci
» Symboly obce
» História
» Štatistika
» Prírodné pomery

 

Inštitúcie

» Materská škola
» Základna škola
» Detský domov
» Farnosť