Pre turistov

» Mlynky - poloha
» Dopravné spojenia
» Slovenský raj
» Horská služba
» Poistenie do hôr
 

Mapy

» Google mapa
» Turistická mapa
» Lyžiarska mapa

 

Ubytovanie

» Ubytovanie
 

Aktivity

» Lyžovanie
» Turistika
» Sedačková lanovka
» Hipoturistika
» Voda Splav Rybolov
» Cykloturistika
» Jaskyne
» Pamiatky
 

Služby

» Predajne
» Reštaurácie
» Bankomaty
» Pošta
» Zdravotníctvo
» Požičovne
» Sprievodcovské
» Lyžiarska škola
» Šport a Fitness
» Wellness
» Súkromna doprava
 

 

10. Dohoda o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami

11. Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie

12. T-Com - Dodatok o zmluve k pripojení 

13. Dodatok k zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov prostr. rozpočtu Krajského úradu                   životného prostredia Košice

14. Zmluva o nájme obecného bytu - Obec Mlynky - M. Papsonová

15. Ukončenie nájomnej zmluvy - Obec Mlynky - Hotelové Apartmány

16. Dodatok k zmluve o ukončení nájmu - Obec Mlynky - Hotelové Apartmány

17. Nájomná zmluva - Obec Mlynky - A. Kuľbáková

18. Dodatok k nájomnej zmluve - Obec Mlynky - A. Kuľbáková

19. Zmluva o poskytnutí nenávrateného fin. príspevku - Obec Mlynky - MPRV SR

20. Zmluva o dielo - Obec Mlynky - STRABAG s.r.o

21. Dodatok k zmluve o dielo - Obec Mlynky - STRABAG s.r.o

22. Zmluva o dielo - Obec Mlynky - Hydroeko

23. Žiadosť o zniženie prenájmu - IVTP s.r.o

24. Zmluva o nájme obecného bytu - Obec Mlynky - D. Mikolaj, A. Mikolajová

25. Mandátna zmluva - Obec Mlynky - Ceres Smižany s.r.o

26. Zmluva o poskytovaní právnych služieb

27. Zmluva o prenájme lyžiarského strediska - Biele Vody

28. Zmluva o prenájme lyžiarského strediska - Gugel

29. Zmluva o dodávke vody - A. Kuľbáková

30. Dodatok č. 1/2012 k zmluve v oblasti nakladania z odpadmi

31. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávrateného fin. príspevku

32.  Zmluva o úvere č. 18/007/008 - Dodatok č. 2

27a.Dodatok č.1 k zmluve o prenájme LS-Biele Vody

28a.Dodatok č.1 k zmluve o prenájme LS Mlynky-Gugel

29. Kúpna zmluva Obec Mlynky-Gregor Ondáš predaj pozemku:

30. Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií r.2012/2013

31. Kúpna zmluva obec Mlynky-Ing.Fedorko

32. Dohoda o ukončení nájmu LS Mlynky-Biele Vody

33. Dohoda o ukončení nájmu LS Mlynky-Gugel

34. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Mlynky-SNV

35. Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Biele Vody (nová)

36. Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Mlynky-Gugeľ (nová)

37.Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Domov Nálepkovo n.o.-obec Mlynky:

38.Licenčná zmluva o používaní softveru "KATASTER"

39.Zmluva o predaji obecného pozemku Tokarčík Igor.

40.Zmluva o spolufinancovaní nákl.mimoškolskej  činnosti detí Dobšiná-Mlynky.

41.Dohoda o splátkach Mlynky-Dobšiná.

42.Zmluva č.282-112-7583/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z IS katastra nehnuteľ.

43.Dodatok č.8 k Zmluve č.10/2005 o zriadení spoločného školského úradu.

44. Darovacia zmluva Lesy mesta SNV - obec Mlynky

45. Dodatok č.1/2014 k zmluve o nakladaní s odpadmi

46. Zmluva o pripojení: Vsl.distribučná a.s.-Obec Mlynky- pripojenie ŠJ č.261

47. Zmluva o pripojení: Vsl. distribučná a.s.-obec Mlynky - pripojenie ZŠ s MŠ č.266

48.Poistná zmluva-pracovníci VPP- Komunálna poisťovňa.

49. Zrušenie zmluvy o prenájme -Obec Mlynky-Záchranná služba Košice a.s.

50. Zmluva o prenájme pozemku-Obec Mlynky - Kamila Molová

51. Zmluva o prenájme priestorov-obec Mlynky-Falck záchranná a.s.

52. Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb-ÚPSVaR.

53. Zmluva o vytvorení spoločného obec.úradu-stavebný úrad.

54. Zrušenie zmluvy obec Mlynky- mesto Spišská Nová Ves o financovaní CVČ

55. Zmluva o prenájme obecného pozemku-obec Mlynky-Bigoš Marián

56. Zmluva o predaji pozemku-obec Mlynky-MVDr.Čupka Ľubomír

57.Zmluva o prenájme lyž.strediska Biele Vody-Obec Mlynky-Poliak Peter

58.Zmluva o prenájme lyžiarskeho strediska Mlynky-Gugel: Obec Mlynky-DND Trade s.r.o.

59.Zmluva o dodávke vody na LS Biele Vody- Veolia-Poliak-Obec Mlynky

60. II.Zmluva o dodávke vody na LS Biele Vody-bufet- Veolia-Poliak-Obec Mlynky

61. Zmluva o elektronizácií obce medzi DEUS Bratislava - obec Mlynky

62. Zmluva o prenájme pozemku obec - Mol Robert.

63. Zmluva o finančnom príspevku- Lesy mesta SNV-obec Mlynky

64.Zmluva o prenájme bytu v 8.b.j. Kravec Štefan-obec Mlynky:

65. Zmluva o predaji obecného pozemku - Obec Mlynky-Lipták Štefan:

66. Zmluva o prenájme ambulancie všeobecného lekára-Obec Mlynky-Vokál Peter s.r.o.

67. Zmluva o predaji pozemlu obec Mlynky-Švarc.

68. Zmluva o vykonaní auditu za rok 2014.

69. Zmluva o pripojení k IS Data centrum.

70. Nájomná zmluva obec Mlynky - Štátne lesy SR

71. Nájomná zmluva obec Mlynky - mesto Spišská Nová Ves

72. Nájomná zmluva obec Mlynky - Slov.pozemkový fond

73. Darovacia zmluva obec Mlynky a VÚVH Bratislava

74.Verejná dražba pozemkov ŽB š.p. v likv.

75. Nájomná zmluva-obec Mlynky-Bigoš Ján,pozemok

76. Zmluva č.22/2016-VZN medzi KSK -obec Mlynky o poskytnutí dotácie na usporiadanie      60.ročníka pretekov v obrovskom slalome-Kahanec bane Mlynky.

77.Prima banka Slovensko a.s.-obec Mlynky - zmluva o grantovom účte

78.Dodatok k zmluve obec Mlynky-Falck a.s. o prenájme priestorov.

79.Zmluva o dare -Lesy mesta SNV-obec Mlynky:

80.Zmluva o likvidácii špecifického odpadu-Envi-PAK a.s.-obec Mlynky:

81.Zmluva o dodávke vody PVPS a.s.-obec Mlynky:

82.Zmluva o príspevku z EF - obec Mlynky na ČOV:

83.Zmluva o výkone auditu -obec Mlynky-Gemeraudit s.r.o.Rožňava:

84.Zmluva o prenájme LS Mlynky - obec Mlynky-Mašlonka:

85.Dodatok č.1 k zmluve obec Mlynky - Datacentrum DEUS:

86. Zmluva o výpožičke - KRHZ - obec Mlynky:

87. Dodatok zmluvy o prenájme LS Mlynky DND Trade s.r.o. - obec Mlynky:

88. Dohoda o ukončení nájmu LS Mlynky DND Trade s.r.o. - obec Mlynky:

89.Zmluva: obec Mlynky - Spoločný školský úrad Smižany:

90.Zmluva o archivácii medzi: obec Mlynky:COMMERCE INVEST s.r.o.Poprad:

91.Dodatok k zmluve obec Mlynky-Enviromentálny fond Bratislava k ČOV:

92. Dohoda medzi ÚPSVaR Sp.Nová Ves - obec Mlynky o pomoci v hmotnej núdzi r.2017:

93. Zmluva medzi mesto Košice a obec Mlynky o príspevku na záujmové vzdelávanie v CVČ:

94. Zmluva - obec Mlynky - Mol Robert,Dobšiná-prenájom pozemku v LS Biele Vody:

95. Zmluva o správe registratúry SÚZ s.r.o.v likv.- obec Mlynky:

96. Zmuva medzi Enviromentálny fond SR,Bratislava - obec Mlynky (dotácia na výstavbu             ČOV).

97. Zmluva o prenájme rekr.zariadenia obce na Palcmanskej Maši medzi : obec Mlynky a             MVAM s.r.o. Levice:

98.Zmluva o vykonaní auditu: obec Mlynky-Gemeraudit Rožňava

99.Zmluva mesta Košice a obce Mlynky o príspevku pre CVČ za nášho občana.

Zmluvy uzavreté v roku 2018

101. Nájomná zmluva-obec Mlynky-Bigoš Marián-priestory v budove č.324:

102. Zmluva obce Mlynky - NATUR PACK a.s. o likvidácii odpadových obalov:

103. Dodatok č.7 k zmluve o staveb.diele č.22/2001 - obec Mlynky - Arprog Poprad

104. Zmluva o dielo-cesta H.Dolina- obec Mlynky - fy REKOM-Košice s.r.o.:

105. Dohoda medzi Obec Mlynky - ÚPSVaR Sp.Nová Ves o pomoci v hmotnej núdzi:

106. KZ_Obec Mlynky_Kuchár Richard:

107. Prima banka Slovensko a.s.-obec Mlynky-zmluva o termínovanom úvere č.18/008/18

108. Prima banka Slovensko a.s.-obec Mlynky-dodatok č.3 k úverovej zmluve č.18/007/08

        z  21.1.2008 :

109. Telekom a.s. - obec Mlynky (1)Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb:

110.  Telekom a.s. - obec Mlynky (2)Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb:

111. Enviromentálny fond SR - obec Mlynky. Zmuva č.128357 08 UO1-poskytnutie dotácie:

112. Potvrdenie zverejnenia:

113. Kuchá R.-dodatok č. 1 ku KZ : (č.106)

114. Mandátna zmluva obec Mlynky - Róbert Schrotter-ČOV Horná Kolónia, stavebný dozor:

115. Mandátna zmluva obec Mlynky - Robert Schrotter- Oprava cesty Mlynky-  H.Dolina,stav.dozor:

116. Zmluva o vykonaní auditu obce 2018 - obec Mlynky - Gemeraudit s.r.o. Rožňava:

117. Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie- obec Mlynky-Mestské lesy SNV:

Pre obyvateľov

» O obci
» Symboly obce
» História
» Štatistika
» Prírodné pomery

 

Inštitúcie

» Materská škola
» Základna škola
» Detský domov
» Farnosť